Pozorování - plánované a cílené sledování určitých skutečností. Výsledkem je popis skutečnosti a také její vysvětlení.

Srovnání - zjištění shodných a rozdílých stránek pozorovaného jevu. Rozdíly mohou být:

  • věcné - například skupiny entit
  • prostorové - ohraničené geograficky
  • časové - rozdílnosti v čase

Analogie - opírá se o metodu srovnávání, ze známých skutečností a poznatk odvozujeme nové skutečnosti.

Analýza - myšlenkové rozložení zkoumaného jevu a zkoumání dílčích součástí daného jevu. Hlubší poznání umožňuje lépe poznat celek.

Syntéza - skládání v celek, z několika zdrojů skládáme napříkald rešerši do tématicky uceleného celku.

Klasifikační analýza

Analytická klasifikace

Kauzální analýza

Systémová analýza

Abstrakce

Indukce a dedukce

Matematické metody

Statistické metody

Modelování