Katedra Informačních Technologíí  pořádá každý rok semináře pro bakaláře a diplomanty. Semináře jsou vždy v době před státními závěrečnými zkouškami. Cílem seminářů je umožnit cvičnou obhajobu závěrečné práce (BP nebo DP) a doladit práci i prezentaci tak, aby byla obhajitelná před komisí SBZ nebo SZZ.

Cílem semináře je za použití prezentace v MS Powerpointu (nebo ekvivalentu) prezentovat současný (ideálně téměř finální) stav práce. Komisi (tuto, ani pak státní) nezajímají "obecně známé skutečnosti". Cílem je zjistit přínos autora práce k dané problematice.

Osnova práce (i prezentace):

 1. Titulní snímek - téma, jméno autor, jméno vedoucího.
 2. Cíl práce a metodika - minimálně to, co je v zadání práce (možno rozdělit na dva snímky).
 3. Současný stav poznání - tedy to, co je nezbytné pro prezentaci, opravdu velmi stručně.
 4. Vlastní práce (výzkum, měření, ...) - to, co je pro obhajobu klíčové.
 5. Diskuze - co by bylo možné nebo vhodné dále rozpracovat, případně zamyšlení nad výsledky.
 6. Závěr - zhodnocení práce, vyhněte se konstatování, že cíle práce byly splněny.

Prezentaci vytvořte tak, aby byla čitelná i v horších světelných podmínkách (tmavé písmo na světlém podkladu). Vyhněte se dlouhým textům - stačí odrážky (schéma 5x5 nebo 7x7 - počet slov x počet řádků).

Vynecháme věci, které komise ví - například osnova práce.

Výstupem semináře je poznatek, jak to pravděpodobně bude vypadat při obhajobě u státních zkoušek. Komice může také dát žlutou kartu - pak je povinnost jít konzultovat s vedoucím práce, protože obhajoba práce nebyla úplně dobrá. No a může dát také červenou kartu, což znamená, že práce by měla být obhajována až při dalších státních zkouškách, neboť je velmi nevyhovující.

Pozorování - plánované a cílené sledování určitých skutečností. Výsledkem je popis skutečnosti a také její vysvětlení.

Srovnání - zjištění shodných a rozdílých stránek pozorovaného jevu. Rozdíly mohou být:

 • věcné - například skupiny entit
 • prostorové - ohraničené geograficky
 • časové - rozdílnosti v čase

Analogie - opírá se o metodu srovnávání, ze známých skutečností a poznatk odvozujeme nové skutečnosti.

Analýza - myšlenkové rozložení zkoumaného jevu a zkoumání dílčích součástí daného jevu. Hlubší poznání umožňuje lépe poznat celek.

Syntéza - skládání v celek, z několika zdrojů skládáme napříkald rešerši do tématicky uceleného celku.

Klasifikační analýza

Analytická klasifikace

Kauzální analýza

Systémová analýza

Abstrakce

Indukce a dedukce

Matematické metody

Statistické metody

Modelování

Teze lze popsat jako výtah z bakalářské nebo diplomové práce. Rozsah tezí je 2-3 pro BP a 3-4 strany pro DP strany A4 + titulní strana. Teze slouží k seznámení s podstatou práce pro komisi u SBZ.

Read more: 09 - Teze

Obhajoba probíhá před komisí u státních zkoušek. Komise je složena několika členů, obvyklá skladba je předseda a místopředseda (oba externí odborníci nebo vědci) a pak pedagogové z fakulty, kteří zkoušejí státnicové předměty.

První částí státní zkoušky je obhajoba práce. Práce se prezentuje stejně jako na seminářích KIT, kde si to studenti mohou vyzkoušet nanečisto.

Platí zde tedy ta samá doporučení:

 • respektovat časové omezení (BP cca 5 minut, DP cca 10 minut)
 • věnovat se hlavně svému přínosu či své práci, minimalizovat teorii
 • vyzdvihnout důležitost svého přínosu
 • být připraven na otázky oponenta, ale nepředbíhat a nechat je položit komisí

Prezentující musí detailně znát svou práci a být schopen odpovědět i na neplánované otázky komise. Navíc je určitým zvykem, že komise otázky ze státnicových předmětů často (ne však vždy!) kladou v souvislosti s prezentovanou prací.

Měna

Pokud potřebujeme zapsat libovolnou částku, pak se mezi číslo a označení měny píše mezera (200 Kč), pokud napíšeme 200Kč, pak se název měny používá jako přídavné jméno - "dvěstěkorunový".

Jednotky

Stejně jako u měny - 100 W je správně, 100W je pak "stowatový".

Procenta

Opět stejně jako uvedeno výše - 10 % vs 10%. První je správně napsáno 10 procent, druhý výraz je desetiprocentní.

Matematické značky

Píšeme vždy s mezerami 2 + 2 = 4. Nicméně 20x - pokud potebujeme zapsat dvacetinásobný nebo dvacetkrát.

Dle ČSN 01 6910 je možné nahradit při psaní dva znaky podobnými:

 • − (minus) nahradit pomlčkou –
 • × (krát) malým x