Katedra Informačních Technologíí  pořádá každý rok semináře pro bakaláře a diplomanty. Semináře jsou vždy v době před státními závěrečnými zkouškami. Cílem seminářů je umožnit cvičnou obhajobu závěrečné práce (BP nebo DP) a doladit práci i prezentaci tak, aby byla obhajitelná před komisí SBZ nebo SZZ.

Cílem semináře je za použití prezentace v MS Powerpointu (nebo ekvivalentu) prezentovat současný (ideálně téměř finální) stav práce. Komisi (tuto, ani pak státní) nezajímají "obecně známé skutečnosti". Cílem je zjistit přínos autora práce k dané problematice.

Osnova práce (i prezentace):

  1. Titulní snímek - téma, jméno autor, jméno vedoucího.
  2. Cíl práce a metodika - minimálně to, co je v zadání práce (možno rozdělit na dva snímky).
  3. Současný stav poznání - tedy to, co je nezbytné pro prezentaci, opravdu velmi stručně.
  4. Vlastní práce (výzkum, měření, ...) - to, co je pro obhajobu klíčové.
  5. Diskuze - co by bylo možné nebo vhodné dále rozpracovat, případně zamyšlení nad výsledky.
  6. Závěr - zhodnocení práce, vyhněte se konstatování, že cíle práce byly splněny.

Prezentaci vytvořte tak, aby byla čitelná i v horších světelných podmínkách (tmavé písmo na světlém podkladu). Vyhněte se dlouhým textům - stačí odrážky (schéma 5x5 nebo 7x7 - počet slov x počet řádků).

Vynecháme věci, které komise ví - například osnova práce.

Výstupem semináře je poznatek, jak to pravděpodobně bude vypadat při obhajobě u státních zkoušek. Komice může také dát žlutou kartu - pak je povinnost jít konzultovat s vedoucím práce, protože obhajoba práce nebyla úplně dobrá. No a může dát také červenou kartu, což znamená, že práce by měla být obhajována až při dalších státních zkouškách, neboť je velmi nevyhovující.

Pozorování - plánované a cílené sledování určitých skutečností. Výsledkem je popis skutečnosti a také její vysvětlení.

Srovnání - zjištění shodných a rozdílých stránek pozorovaného jevu. Rozdíly mohou být:

  • věcné - například skupiny entit
  • prostorové - ohraničené geograficky
  • časové - rozdílnosti v čase

Analogie - opírá se o metodu srovnávání, ze známých skutečností a poznatk odvozujeme nové skutečnosti.

Analýza - myšlenkové rozložení zkoumaného jevu a zkoumání dílčích součástí daného jevu. Hlubší poznání umožňuje lépe poznat celek.

Syntéza - skládání v celek, z několika zdrojů skládáme napříkald rešerši do tématicky uceleného celku.

Klasifikační analýza

Analytická klasifikace

Kauzální analýza

Systémová analýza

Abstrakce

Indukce a dedukce

Matematické metody

Statistické metody

Modelování

Teze lze popsat jako výtah z bakalářské nebo diplomové práce. Rozsah tezí je 2-3 pro BP a 3-4 strany pro DP strany A4 + titulní strana. Teze slouží k seznámení s podstatou práce pro komisi u SBZ.

Read more: 09 - Teze