Bakalářská i diplomová práce mají určitá pravidla. Ta se týkají vzhledu, formátování a dalších náležitostí.

Náležitosti dokumentu:

 • Okraje - horní 30mm, levý 35mm, dolní 30mm, pravý 20mm
 • Řádkování 1,5
 • Velikost písma 12
 • Font - Times New Roman
 • Rozsah 30 - 40 stran (kapitoly Úvod až Závěr) - plus přílohy (v rozumném rozsahu)

Desky:

 • Škola
 • Fakulta
 • Typ práce
 • Rok odevzdání
 • Jméno autora, příjmení je kapitálkami

Osnova závěrečné práce

Bakalářská práce se skládá z následujících částí (viz brožura Požadavky pro předkládání bakalářských prací SZZ 2015). Výchozí zdroj je ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Diplomová práce se skládá z následujících částí (viz brožura Požadavky pro předkládání diplomových prací SZZ 2015). Výchozí zdroj je ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

 • Titulní list
 • Zadání práce
  • Vložené z UIS
 • Čestné prohlášení
 • Poděkování (volitelné)
 • První číslovaná strana - název práce česky a anglicky + souhrn (max 15 řádků) a klíčová slova (max 10 termínů) oboje česky a anglicky
 • Obsah
  • Doporučuje se automaticky generované
 • 1. Úvod
  • Okolo 1 stánky, měl by to být úvod do řešené problematiky, zařazení práce do aktuálního poznání, zdůvodnění aktuálnosti tématu a případně možnost přínosu práce.
 • 2. Cíl práce a metodika
  • Může být upraveno vůči zadání, ale nesmí tam být konflikt s UIS. Hlavní cíl by se neměl lišit.
  • Metodika pak může být více rozepsána, než je v zadání práce. Lze sem umístit popis vědeckých metod, které budou použity v práci. Na PEF to sice není zvykem, ale obvykle se to (zejména ve vědeckých článcích) takto dělá.
 • 3. Teoretická východiska (alternativně Přehled řešené problematiky)
  • Obsahem je literární rešerše, tedy hledání v dostupné literatuře a na internetu, nutno citovat a poradit si s případnými protinázory. Text je členěn na podkapitoly a odstavce. Není dobré dělat podkapitolu pro krátký text - lepší použití silného písma. Citace jsou závazné a neměla by být stránka bez citace.
  • Zde autor vypíchne to podstatné, co zjistil při studiu odborných a vědeckých zdrojů. Vše by se mělo vztahovat k řešenému problému. Sem lze dát i vědecké metody, pokud je autor neumístí do části s metodikou.

   Rozsah této části by měl být zhruba třetina až polovina z rozsahu práce, aby zbylo místo na vlastní řešení autora.

  • Délka je mezi 1/2 až 2/3 práce.
  • Povinné podkapitoly
   • Obdobná řešení
   • Shrnutí literární rešerše - co vyplývá pro praktickou část práce.
 • 4. Analytická část (Vlastní zpracování, Praktická část) - název dle brožury.
  • Tato část obsahuje autorem navržené řešení (měření, analýzu, ...) zvoleného problému. Z textu musí být patrné, že autor se v problematice orientuje a jím navržené řešení je kvalitní.
  • Je zde vlastní práce autora, základ pro ni je v literární rešerši, zde tedy citace budou sporadicky. Popisujeme zde, jak jsme postupovali při řešení jednotlivých cílů a publikujeme zde výsledky.
  • Pokud by někdo naši práci zkoušel ověřit, měl by dospět ke stejným výsledkům.
 • 5. Zhodnocení výsledků (alternativně Výsledky a diskuze)
  • Autor by zde měl shrnout navržené řešení, poukázat na další možnosti využití jím navrženého řešení a případně na místa, která je potřeba dopracovat nebo dále rozvinout. Rozsah cca 3 strany.
  • Zdůraznit vlastní přínos a jeho využitelnost, případně možnost na práci navázat a dále poznatky rozvíjet.
 • 6. Závěr
  • Zde autorem zhodnocena celá práce, navržené řešení v kontextu literární rešerše a také zhodnocení dosažení cílů práce. Rozsah 2 - 3 strany.
 • 7. Seznam použitých zdrojů
 • 8. Přílohy
 • Dále případně seznam tabulek, zdrojové kódy, ...