Bakalářská i diplomová práce mají určitá pravidla. Ta se týkají vzhledu, formátování a dalších náležitostí.

Náležitosti dokumentu:

 • Okraje - horní 30mm, levý 35mm, dolní 30mm, pravý 20mm
 • Řádkování 1,5
 • Velikost písma 12
 • Font - Times New Roman
 • Rozsah 30 - 40 stran (kapitoly Úvod až Závěr) - plus přílohy (v rozumném rozsahu)

Desky:

 • Škola
 • Fakulta
 • Typ práce
 • Rok odevzdání
 • Jméno autora, příjmení je kapitálkami

Osnova závěrečné práce

Bakalářská práce se skládá z následujících částí (viz brožura Požadavky pro předkládání bakalářských prací SZZ 2015). Výchozí zdroj je ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Diplomová práce se skládá z následujících částí (viz brožura Požadavky pro předkládání diplomových prací SZZ 2015). Výchozí zdroj je ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

 • Titulní list
 • Zadání práce
 • Čestné prohlášení
 • Poděkování (volitelné)
 • První číslovaná strana - název práce česky a anglicky + souhrn (max 15 řádků) a klíčová slova (max 10 termínů) oboje česky a anglicky
 • Obsah
 • 1. Úvod
 • 2. Cíl práce a metodika
 • 3. Teoretická východiska (alternativně Přehled řešené problematiky)
 • 4. Analytická část
 • 5. Vlastní zpracování
 • 6. Zhodnocení výsledků (alternativně Výsledky a diskuze)
 • 7. Závěr
 • 8. Seznam použitých zdrojů
 • 9. Přílohy