Bakalářská i diplomová práce mají určitá pravidla. Ta se týkají vzhledu, formátování a dalších náležitostí.

Náležitosti dokumentu:

 • Okraje - horní 30mm, levý 35mm, dolní 30mm, pravý 20mm
 • Řádkování 1,5
 • Velikost písma 12
 • Font - Times New Roman
 • Rozsah 30 - 40 stran (kapitoly Úvod až Závěr) - plus přílohy (v rozumném rozsahu)

Desky:

 • Škola
 • Fakulta
 • Typ práce
 • Rok odevzdání
 • Jméno autora, příjmení je kapitálkami

Osnova závěrečné práce

Bakalářská práce se skládá z následujících částí (viz brožura Požadavky pro předkládání bakalářských prací SZZ 2015). Výchozí zdroj je ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Diplomová práce se skládá z následujících částí (viz brožura Požadavky pro předkládání diplomových prací SZZ 2015). Výchozí zdroj je ČSN ISO 7144 - Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

 • Titulní list
 • Zadání práce
 • Čestné prohlášení
 • Poděkování (volitelné)
 • První číslovaná strana - název práce česky a anglicky + souhrn (max 15 řádků) a klíčová slova (max 10 termínů) oboje česky a anglicky
 • Obsah
 • 1. Úvod
 • 2. Cíl práce a metodika
 • 3. Teoretická východiska (alternativně Přehled řešené problematiky)
 • 4. Analytická část (Vlastní zpracování)
 • 5. Zhodnocení výsledků (alternativně Výsledky a diskuze)
 • 6. Závěr
 • 7. Seznam použitých zdrojů
 • 9. Přílohy

Co má tedy být v hlavních částech práce.

Úvod

Cca 2 - 3 strany text, který uvede celou práci, týká se stručné charakteristiky oblasti, ukazuje, že řešený problém je aktuální a je potřebné jej řešit. Je zde také shrnuto současné poznání (velmi obecně, neboť hlavní část je v kapitole Teoretická východiska).

Cíl práce a metodika

Zde je stanoven hlavní cíl práce a případně několik dílčích cílů. Toto je blíže rozebráno v části o zadání práce.

Metodika pak může být více rozepsána, než je v zadání práce. Lze sem umístit popis vědeckých metod, které budou použity v práci. Na PEF to sice není zbykem, ale obvykle se to (zejméan ve vědeckých článcích) takto dělá.

Teoretická východiska (literární rešerše)

Zde autor vypíchne to podstatné, co zjistil při studiu odborných a věděckých zdrojů. Vše by se mělo vztahovat k řešenému problému. Sem lze dát i vědecké metody, pokud je autor neumístí do části s metodikou.

Rozsah této části by měl být zhruba třetina až polovina z rozsahu práce, aby zbylo místo na vlastní řešení autora. Hotová literární rešerše je pak u některých vedoucích podmínkou udělení 2. zápočtu.

Analytická část

Tato část obsahuje autorem navržené řešení (měření, analýzu, ...) zvoleného problému. Z textu musí být patrné, že autor se v problematice orientuje a jím navržené řešení je kvalitní.

Zhodnocení

Autor by zde měl shrnout navržené řešení, poukázat na další možnosti využití jím navrženého řešení a případně na místa, která je potřeba dopracovat nebo dále rozvinout. Rozsah cca 3 strany.

Závěr

Zde autorem zhodnocena celá práce, navržené řešení v kontextu literární rešerše a také zhodnocení dosažení cílů práce. Rozsah 2 - 3 strany.