Zadání vyplňujete v is.czu.cz

Téma i zaměření práce musí být v souladu se studijním oborem! Lze téma přizpůsobit tak, aby tomuto vyhovovalo.

Podstatné je si už teď uvědomit, že na práci se budou dívat tři "entity", každá z nich má svůj pohled, svůj přístup a svou "pravdu". A práce se musí zavděčit všem těmto třem pohledům:

 • student - jeho přístup je hlavní, musí si ale uvědomit, že není jediný - musí respektovat předpoklady a zkušensoti dalších dvou,
 • vedoucí práce - měl by vědět, jak má práce vypadat a je potřeba to respektovat, zároveň může být trochu "zvyklý" na určitý typ prací a řešitel jej tak může překvapit originálním přístupem,
 • záverečná komise - slyší každý den několik obhajob a je potřeba práci postavit tak, aby její přínos byl jasný a snadno zdůvodnitelný.

Zadání práce je hlavním bodem při tvorbě práce. Pokud v něm něco slíbíme, musíme to pak v práci dodržet. Takže je dobré jej několikrát revidovat a zamyslet se nad tím, zda jsme schopni zadání práce dodržet a stanovené cíle splnit.

V zadání práce máme následující položky:

 • Téma práce cz
 • Vystihuje problematiku, ideálně několik slov, nemělo by být pouze jedno či dvě slova - Copywriting x Využití copywritingu pro optimalizaci obsahu internetové prezentace.
 • Ideálně název obsahuje alespoň jedno z klíčových slov.
 • Téma práce en
 • To samé přeložené do anglického jazyka (ne pomocí Google translations !)
 • Cíle práce
 • Je nutné si dobře rozmyslet, nedávejte několik různých cílů (například - analyzovat trh s mobilními zařízeními, odhadnout trendy vývoje, popsat historii mobilních zařízení a popsat technické charakteristiky mobilních datových sítí). Vždy se soustřeďte na jeden dílčí problém a na ten se zaměřte. Lze mít dílčí cíle, ale ty musí být v souladu s hlavním cílem - podpořit jej. Měla by být i zvážena cílová skupina.
 • Možné dílčí cíle:
 • Analýza současného stavu poznání - měl by být první
 • Tvorba prototypové řešení
 • Evaluace navrženého řešení
 • Metodika
 • Postup, jak budete práci řešit. Hezká je formulace "Práce je založena na studiu odborné a vědecké literatury." na konec pak například "na základě poznatků z případové studie a z analýzy odborných zdrojů bude syntezován závěr práce". Stejně tak je dobré zmínit nějakou vědeckou metodu.
 • Doporučený rozsah
 • Pro BP je to 40 - 50 stran, pro DP pak 60 - 80 stran.
 • Klíčová slova
 • Vybrané termíny charakterizující obsah práce.
 • Literatura
 • Alespoň 5 knih tištěných (s ISBN nebo elektronické s ISSN) neměly by být starší než 3 roky.

Termín vyplnění zadání je obvykle do konce června daného roku.